Školní jídelna

Posted in Aktuality  on Květen 13th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní jídelna

Po dobu škol v přírodě, to je od 20.5 do 31.5., se ve školní jídelně vaří denně jen jedno jídlo. Děkujeme za pochopení.

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Duben 3rd, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

K zápisu přišlo 64 dětí.

Z toho 3 zažádaly o odklad školní docházky: 21/19, 41/19, 57/19

S ohledem na potřebu asistenta pro 2 žáky budeme přijímat 46 žáků.

Trvalé bydliště ve spádové oblasti Běchovice má 34 žáků, kteří jsou všichni přijati: 3/19, 5/19, 6/19, 8/19, 9/19, 11/19, 12/19, 14/19, 15/19, 18/19, 19/19, 20/19, 22/19, 25/19, 27/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19, 34/19, 35/19, 36/19, 38/19, 42/19, 43/19, 44/19, 45/19, 46/19, 47/19, 49/19, 50/19, 52/19, 58/19, 59/19

Mimo spádovou oblast se k zápisu dostavilo 27 žáků.

Z toho 12 prvních vylosovaných bylo přijato: 64/19, 16/19, 4/19, 24/19, 55/19, 26/19, 51/19, 33/19, 17/19, 40/19, 61/19, 63/19

Zbylých 15 jsou náhradníci v tomto vylosovaném pořadí: 13/19, 10/19, 23/19, 62/19, 60/19, 37/19, 48/19, 7/19, 32/19, 1/19, 2/19, 56/19, 54/19, 39/19, 53/19

Třídní schůzky – čtvrtek 11. dubna 2019

Posted in Aktuality  on Březen 28th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky – čtvrtek 11. dubna 2019

1. stupeň …. 16:30, 2. stupeň …. 17:00

Ponožkový den 21.3.2019

Posted in Aktuality  on Březen 21st, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ponožkový den 21.3.2019

Světový den Downova syndromu je letos věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní. Naše škola zapojením do tohoto dne vyjadřuje těmto lidem svou podporu.

A proto dnes všichni přijdeme do školy s různými ponožkami, symbolizujícími lidské chromozómy.

„Leave no one behind“ je motto tohoto dne pro rok 2019.

Školská rada 2018-2021

Posted in Aktuality, Školská rada  on Březen 11th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školská rada 2018-2021

členové Školské rady:

za rodiče – Karel Březina (6. třída), Katarína Hanzlíková (7. třída), Renáta Jelínková (6. a 9.B)

za zřizovatele – Ondřej Martan, Michal Jiřík, Jiří Klůna

za pedagogy – Martin Brabenec, Hana Horáková, Jan Hrabec

Předseda Školské rady: Karel Březina

Tajemník Školské Rady: Martin Brabenec – kontakt tel. 725 884 301, email brabenec.formica@seznam.cz

ustavující Školská rada proběhla 22. listopadu 2018

 

Podněty do školské rady prosím předkládejte prostřednictvím zvolených členů nebo písemně tajemníkovi ŠR

Zápisy Školské rady jsou k nahlédnutí u tajemníka ŠR po předchozí domluvě a dodržení pravidel GDPR.

 

kompetence Školské rady:
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Sběr papíru 25.3.2019 – 28.3.2019

Posted in Aktuality  on Březen 6th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběr papíru 25.3.2019 – 28.3.2019

kontejnery přístupné:

25.3. – odpoledne

26.,27.3. – celý den

28.3. – ráno do 7:30

Z bezpečnostních důvodů budou kontejnery přes noc uzamčeny.

Jarní prázdniny 18.-24.2.2019

Posted in Aktuality  on Únor 7th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní prázdniny 18.-24.2.2019

Po tuto dobu nefunguje školní družina ani školní jídelna.

Přejeme dětem krásné odpočinkové zážitky.

V týdnu od 11.2. do 15.2.2019 mezinárodní projekt EDISON.

Posted in Aktuality  on Únor 7th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V týdnu od 11.2. do 15.2.2019 mezinárodní projekt EDISON.

Po celý týden je upraven rozvrh hodin – viz žákovská knížka dětí.

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Posted in Akce školy, Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Leden 17th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Zápis do prvního ročníku naší základní školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve středu 3.4.2019 od 15:00 do 18:00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou vzali občanský průkaz, rodný list dítěte a případně rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K případné konzultaci bude od 16:30 do 18:00 přítomna Mgr.Stolařová z OBVODNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY.

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2019/2020

  1. Pro školní rok 2019/2020 se plánují otevřít dvě první třídy.

  2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:

    1. hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Praha – Běchovice

    2. délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha – Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle.

    3. rozhodne se losem

  3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy

Sběr papíru 14.-17.1.2019

Posted in Aktuality  on Leden 9th, 2019 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběr papíru 14.-17.1.2019

PO 14.1. – odpoledne

ÚT 15.1. – celý den

ST 16.1. – celý den

ČT 17.1. – ráno

kontejnery budou v noci z bezpečnostních důvodů uzamčeny