Pravidla pro zvláštní zápis žáků do ZŠ

pro školní rok 2022/2023

(V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb.)

 1. Průběh zápisu:
  1. Zápis proběhne ve škole 22. června 2022 od 16 do 18 hodin nebo elektronicky od 15.6. do 21.6.2022
  2. možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:
   1. formulář ve formátu doc na webu školy www.zsbechovice.cz
   2. formulář ve formátu pdf na webu školy www.zsbechovice.cz
   3. fyzicky v obálce u vchodu do školní družiny, Za Poštovskou zahradou 479
   4. fyzicky v den zápisu (22.6. od 16 do 18 hodin) ve škole
  3. možnosti odevzdání přihlášky:
   1. datovou schránkou htwmgqk od 15. června do 21. června 2022
   2. přihláška s elektronicky uznaným podpisem na email zapisbechovice@seznam.cz od 15. června do 21. června 2022
   3. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 22. června 2022 od 16 do 18 hodin
  4. K zápisu si přineste následující dokumenty:
   1. vytištěnou žádost podepsanou zákonným zástupcem (opatrovníkem)
   2. identifikační doklady vaše a vašeho dítěte – vízum, cestovní pas, rodný list
   3. průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
 1. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:
  1. hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Praha – Běchovice
  2. rozhodne se losem
  3. Losování proběhne v určený den (předpokládáme 24. června 2022, bude upřesněno v den zápisu) za účasti vedení školy, zástupce Školské rady a zástupce zřizovatele podle následujících pravidel:
   1. losování se provede pro kriteria, ve kterých došlo k převisu poptávky
   2. losováním je určeno pořadí, ve kterém budou naplněna zbylá volná místa
   3. každému žáku je přiřazen jedinečný kód, který bude vložen do losovacího osudí
   4. v případě dvojčat je do osudí vložen pouze první žák, sourozenec má automaticky následující pořadí
   5. o pořadí vylosovaných kódů se sepíše protokol
   6. žáci přihlášení dodatečně po dni zápisu, jsou v daném kriteriu považováni za poslední vylosované
 1. zveřejnění výsledků
  1. neprodleně po sestavení pořadí uchazečů a případném losování – na webu školy a na nástěnce školní družiny, Za Poštovskou zahradou 479
  2. rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno obratem a rozesíláno poštou s doručenkou nebo datovou schránkou
 2. podání žádosti o odklad školní docházky
  1. Formuláře jsou k dispozici opět na webu školy.
  2. V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad v době stanoveného zápisu a v té době doložit i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
  3. Pro podání žádosti o odklad postupujte stejným způsobem, jako při podání žádosti o přijetí.

V Praze – Běchovicích dne 29.4..2022

Jaroslav Svátek

Ředitel školy