Zápis 2023

Pravidla pro přijímání dětí

do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2023/2024

 1. Pro školní rok 2023/2024 se plánují otevřít dvě první třídy.
 2. Průběh zápisu:
  • Zápis proběhne ve škole 12. dubna 2023 od 15:30 do 18 hodin nebo datovou schránkou od 1. 4. do 10. 4. 2023
  • možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:
   1. formulář ve formátu doc na webu školy www.zsbechovice.cz
   2. formulář ve formátu pdf na webu školy www.zsbechovice.cz
   3. fyzicky v pracovních dnech od 7:30 do 14:00 v kanceláři školy
   4. fyzicky v Mateřské škole Čtyřlístek v příslušných odděleních předškoláků
   5. fyzicky v den zápisu (12.4. od 15:30 do 18 hodin) ve škole
  • možnosti odevzdání přihlášky:
   1. datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 10. dubna 2023
   2. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 12. dubna 2023 od 15:30 do 18 hodin
 3. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:
  1. hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Praha – Běchovice
  2. délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha – Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle.
  3. rozhodne se losem
  4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy
  5. Losování proběhne v určený den (předpokládáme 19. dubna 2023, bude upřesněno v den zápisu) za účasti vedení školy, zástupce Školské rady a zástupce zřizovatele podle následujících pravidel:
   1. losování se provede pro kriteria, ve kterých došlo k převisu poptávky
   2. losováním je určeno pořadí, ve kterém budou naplněna zbylá volná místa
   3. každému žáku je přiřazen jedinečný kód, který bude vložen do losovacího osudí
   4. v případě dvojčat je do osudí vložen pouze první žák, sourozenec má automaticky následující pořadí
   5. o pořadí vylosovaných kódů se sepíše protokol
   6. žáci přihlášení dodatečně po dni zápisu, jsou v daném kriteriu považováni za poslední vylosované
 1. zveřejnění výsledků
  1. neprodleně po sestavení pořadí uchazečů a případném losování – na webu školy a na nástěnce školy u hlavního vchodu
  2. rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno obratem a rozesíláno poštou s doručenkou nebo datovou schránkou
 2. podání žádosti o odklad školní docházky
  1. Formuláře jsou k dispozici opět na webu školy.
  2. V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad v době stanoveného zápisu a v té době doložit i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
  3. Pro podání žádosti o odklad postupujte stejným způsobem, jako při podání žádosti o přijetí.

V Praze – Běchovicích dne 16.2.2023

Jaroslav Svátek

Ředitel školy