2. Školská rada 22/23

Přítomni:      

            za pedagogy:              za rodiče:                    za zřizovatele:

            Brabenec                     Staňková                    Jiřík

            Horáková                    Těhník                         Klůna

            Čížková                      Květoň

Omluveni: Martan

Pozvaní:

             Svátek – ředitel školy

Program:

 1. přivítání předsedou ŠR – organizace schůzky

vystoupení ředitele školy:

 • Výroční zpráva za rok 2021/2022
  • nově dle struktury na MHMP
  • hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2021/2022

                                    pro: 8              proti:0             zdržel se:0                   nepřítomen:1

                                    Znění Výroční zprávy za rok 2021/2022 bylo schváleno.

 • nákupy
  • dovybavení učeben E,F,G stejnýnm nábytkem jako v patře
  • 2 x sada robotů VEX 123 – informatika na 1. stupni, ucelená řada, bude se pokračovat v nákupech
  • interaktivní školní zahrada ONYX – proběhla instalace, v týdnu zaškolení (částečně nákup z dotace pro žáky)
 • školní jídelna
  • nový vedoucí školní kuchyně pan Svoboda
  • větší důraz na zdravější styl
  • v provozu salátový bar
 • personální změna v 5.B
  • paní učitelka Casková odchází na MD
  • od 1.2. nastupuje paní učitelka Juklíčková, která se dnes byla ve třídě představit
 • zapojeníškoly do vzdělávacích soutěží
  • biologie, němčina, chemie, matematika
 • školní vzdělávací plán
  • hlavní vize: well being, jazyky, propojení envira a informatiky, robotika
  • plánované zahájení – první stupeň 1.9.2023 (prakticky připraveno), 2. stupeň v plném rozsahu 1.9.2024
  • probíhají školení, konzultace, analýzy
  • koncepce školního vzdělávacího plánu – rozdělení hodin do předmětů

vystoupení členů ŠR:

 • Návrh na doplnění a změny k novému ŠVP:
  • zabudovat více autoevaluaci žáků a evaluaci učitelů
  • pokusit se zdůrazňovat ve výuce souvislosti a přesahy mezi předměty
  • zařazovat více zážitkovou pedagogiku
  • zdůraznit zaměření školy
  • snažit se omezit drilování žáků
  • případné další komentáře předložit do týdne
 • Forma, způsob hodnocení žáků:
  • zvážit kombinované hodnocení
  • zařazovat více zpětnou vazbu ve výuce

zapsal:  Brabenec Martin