3. Školská rada 22/23

15.6.2023

Přítomni:

za pedagogy: za rodiče: za zřizovatele:

Brabenec Staňková Jiřík

Horáková Těhník

Čížková Květoň (on-line)

Omluveni: Martan, Klůna

Pozvaní:

Svátek – ředitel školy

Program:

 1. přivítání předsedou ŠR – organizace schůzky

ředitel školy:

 1. poděkování za školní a mimoškolní akce
  1. školy v přírodě
  2. ples 1. stupně
  3. Edison – letos v menším rozsahu z důvodů na straně spolupracující organizace
  4. Anglie – jazykový pobyt
 2. nákup učebnic a pomůcek
  1. hlasování ve třídách (max 1500 Kč)
  2. pořadí priorit:
   • pracovní sešity cizí jazyky a informatika
   • sešity
   • pracovní sešity ostatní předměty
   • pomůcky na výtvarnou výchovu a ostatní předměty
  3. cena je konečná, další peníze na pomůcky se nebudou vybírat
 3. zvýšení ceny (v souladu s vyhláškou)
  1. školní jídelny
   1. ZŠ žáci 7-10 let
   1. 40 Kč / oběd, záloha 800 Kč / měsíc
   1. ZŠ žáci 11 – 14 let
   1. 42 Kč / oběd, záloha 840 Kč / měsíc
   1. ZŠ žáci 15 – 18 let
   1. 44 Kč / oběd, záloha 880 Kč / měsíc
   • věk dítěte se posuzuje podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce
  2. školní družiny ze 300 Kč na 400 Kč/měsíc
 4. zápis do 1. ročníku
  1. výsledek zápisu
   • k zápisu se dostavilo 75 žáků (67 prezenčně, 8 elektronicky)
   • 7 odkladů
   • přijato 47 žáků s trvalým pobytem v Praze-Běchovicích
  2. v tuto chvíli dobíhá 1 odvolání
 5. posily pedagogického sboru pro příští školní rok
  1. Ivona Kobrová – ČJ, D – třídní 6.B
  2. Eva Dvořáková – 1. stupeň, třídnictví 3.B
  3. Helena Nevoránková – M, třídnictví 5.A
  4. Hana Vajsetlová – Inf 5. a 6., částečný úvazek
  5. Barbora Kadlčíková – AJ, speciální pedagog
  6. Čížková Eliška – VV, D
  7. vyučující jazyků na částečný úvazek (AJ, kroužek špaň., čínštiny?)
 6. zapojení do grantů
  1. připravuje se grant J.A.K. – školení učitelů, personální šablony
  2. připravuje se Národní program obnovy – informatika, robotika, IT vybavení
  3. sociometrie – grant Praha
   • proškoleno 5 pedagogů na řízení a vyhodnocování testů
   • probíhá výchozí mapování ve třídách
 7. další zvažované nákupy
  1. IT vybavení vázané na granty
  2. sborovna (do 200.000 Kč) – z vlastních prostředků
  3. sklad ŠJ (odhad 500.000 Kč) – v jednání se zřizovatelem
 8. školní vzdělávací plán
  1. proběhla důkladná analýza současného stavu
  2. konzultace s řídícím garantem (ZŠ Londýnská)
  3. „malá“ revize zahrnuje:
   • odstraněno učivo/výstupy, které již nejsou požadovány
   • zařazena informatika od 4. do 9. ročníku
   • zařazeny digitální kompetence do jednotlivých předmětů
  4. nově ŠVP na platformě ČŠI (+ kontrola splnění všech parametrů)
  5. dokument se bude průběžně doplňovat
  6. od 9. 2023 celý 1. stupeň, od 9. 2024 celá škola

členové ŠR:

 1. Ve třídě 4.A navrženo a schváleno rodiči navýšení částky na prac.sešity na 2000Kč oproti školnímu návrhu zvýšení na 1500Kč
 2. V lednu 2024 proběhne diskuse ŠR nad prioritami nákupu pracovních sešitů a pomůcek
 3. Škola zajistí pravidelné aktualizace WEB stránek školy
  1. prioritně informace pro budoucí prvňáky
  2. fotogalerie do konce září
  3. propojení družiny na Bakaláře (výhledově – probíhá personální změna administrátora)
  4. doplnění druhého zápisu Školské rady na stránky školy – neprodleně
 4. Preventivní programy – pro Školskou radu sestavit na příští školní rok plán (souhrn) preventivních opatření ve škole
  1. Etické dílny – cílené plánování; podpořen jejich význam a pomoc ze strany učitelů i rodičů
  2. aktuální problémy – řešeny operativně a ihned v třídním kolektivu (diskuse, přednášky…); v letošním roce řešen nejvíce problém s užíváním elektronických cigaret a náhražek tabáku mimo školu
  3. spolupráce s OSPOD (paní Hlaváčová) a OPPP (paní Stolařová) – konkrétní žáci a třídy – neveřejné
  4. k nahlédnutí předložen Minimální preventivní program školy a plán Etických dílen za školní rok
 5. Školy v přírodě
  1. CK2 – pozastavena spolupráce (z důvodu neplnění smluvních závazků na ŠvP)
  2. školou vysvětleny důvody proč zřizovat ŠvP přes CK – řeší se finanční krytí; krytí dopravy; personální náročnost; zákonné náležitosti (splnění požadavků z hygieny…)
 6. Parkování u školy
  1. vznesena žádost ze strany pedagogického sboru o možnost získat další parkovací stání u školy pro školní zaměstnance (alespoň po omezenou dobu trvání výuky)

zapsal: Brabenec Martin