Menu
ZŠ Praha-Běchovice
Praha-Běchovice

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

 1. pro školní rok 2024/2025 se plánují otevřít dvě první třídy.
 2. Průběh zápisu:
  1. Zápis proběhne prezenčně s motivační částí ve škole 10. dubna 2024 od 15:30 do 18:30 nebo datovou schránkou od 1. 4. do 10. 4. 2024
  2. Podání přihlášky:
   • Před zápisem proběhne online registrace k zápisu včetně výběru času zápisu a vyplnění přihlášky. Odkaz na aplikaci ZápisyOnline bude na stránkách školy aktivní do 9. dubna 2024
   • Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku online, bude k dispozici v den zápisu přímo ve škole
  3. možnosti odevzdání přihlášky:
   • vytištěnou osobně z aplikace ZápisyOnline v den zápisu
   • datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 10. dubna 2024
   • zákonný zástupce vyplní a předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 10. dubna 2024 od 15:30 do 18:30 hodin
  4. k ověření totožnosti a správnosti údajů prosíme vezměte k zápisu rodný list dítěte a doklad totožnosti
 3. kód dítěte
  1. dle požadavku GDPR nelze uvádět výsledky zápisu jmény, zveřejňují se pouze kódy dítěte přidělené při přijetí přihlášky
  2. pokud žádost bude podána v den zápisu, bude kód dítěte rodiči zaslán po zaregistrování přihlášky na kontaktní e-mail uvedený na přihlášce
 4. v případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:
  • hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Praha – Běchovice
  • délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha – Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle.
  • rozhodne se losem
  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy
  • losování proběhne v určený den (předpokládáme 18. dubna 2024, bude upřesněno v den zápisu) za účasti vedení školy, zástupce Školské rady a zástupce zřizovatele podle následujících pravidel:
  1. losování se provede pro kriteria, ve kterých došlo k převisu poptávky
  2. losováním je určeno pořadí, ve kterém budou naplněna zbylá volná místa
  3. každému žáku je přiřazen jedinečný kód, který bude vložen do losovacího osudí
  4. v případě dvojčat je do osudí vložen pouze první žák, sourozenec má automaticky následující pořadí
  5. o pořadí vylosovaných kódů se sepíše protokol
  6. žáci přihlášení dodatečně po dni zápisu, jsou v daném kriteriu považováni za poslední vylosované
 5. v pracovní dny 7:30-14:00 v kanceláři školy nebo elektronicky datovou schránkou do úterý 16.4.2024
 6. zveřejnění výsledků
  • neprodleně po sestavení pořadí uchazečů a případném losování - na webu školy a na nástěnce školy u hlavního vchodu
  • rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno obratem a rozesíláno poštou s doručenkou nebo datovou schránkou
 7. podání žádosti o odklad školní docházky
 • Pomocí elektronického formuláře v aplikaci ZápisyOnline
 • V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad v době stanoveného zápisu a v té době doložit i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
 • Pro podání žádosti o odklad postupujte stejným způsobem, jako při podání žádosti o přijetí.

Projekty

ZŠ Praha-Běchovice

nahoru